เช็คสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 ผู้เอาประกันตนกลุ่มอาชีพอิสระ กรุ๊ปแรงงานนอกระบบ สมัครเป็นผู้เอาประกันตนกับสำนักงานประกันสังคมได้รับสิทธิอะไรบ้างตรงนี้มีคำตอบ

จากในกรณีที่ คณะรัฐมนตรี หรือ คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติมาตรการเยียวยาโควิด ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด โดยให้ผู้เอาประกันตนที่ได้รับผลกระทบสมัครสมาชิกที่สำนักงานประกันสังคม หรือ สมัครสมาชิกผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ www.sso.go.th

ในส่วนของผู้เอาประกันตนมาตรา 40 กรุ๊ปผู้ที่ทำอาชีพอิสระหรือเป็นแรงงานนอกระบบ ซึ่งจะได้รับสิทธิความปกป้องแล้วก็สิทธิประโยชน์จากการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม จะได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูล 5,000 บาทจากรัฐบาล

โดยกลุ่มอาชีพอิสระที่ยังไม่เข้าระบบประกันสังคม สำนักงานประกันสังคมเปิดโอกาสกำหนดให้จะต้องยื่นหลักฐานการเข้ามาเป็นผู้เอาประกันตนมาตรา 40 ข้างในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อรับเงินเยียวยาปัจจุบันปริมาณ 5000 บาท

คุณลักษณะของผู้เอาประกันตนมัธยม40

• ชนชาติไทย
• เลี้ยงชีพอิสระ หรือ แรงงานนอกระบบ
• มีอายุตั้งแต่ 15 ปีแต่ว่าไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
• ไม่เคยเป็นบุคลากรผู้รับจ้างในระบบประกันสังคมมัธยม33 แล้วก็ มัธยม39 มาก่อน
• ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
• ผู้ที่ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไร้สัญชาติไทยเริ่มด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นเริ่มด้วย 00)
• ผู้ทุพพลภาพที่รับรู้สิทธิสามารถสมัครเป็นผู้เอาประกันตนมัธยม40 ได้

ช่องทางสมัครมาตรา 40

1.เว็บ www.sso.go.th
2. เคาน์เตอร์เซอร์วิส เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา
3.แบงค์ ธกส.ทุกสาขา
4.เครือข่ายประกันสังคม ทั่วทั้งประเทศ
5.บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
6.สายด่วนประกันสังคม 1506

เลือกจ่ายเงินสมทบ 3 ทางเลือก เป็นต้นว่า

1. 70 บาท/เดือน
2. 100 บาท/เดือน
3. 300 บาท/เดือน

40-1

กรณีทุพพลภาพ

เงื่อนไขการเกิดสิทธิ

• จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือนใน 10 เดือน ก่อนเดือนทุพพลภาพ ได้รับ 500 บาท
• จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 12 เดือนใน 20 เดือน ก่อนเดือนทุพพลภาพ ได้รับ 650 บาท
• จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 24 เดือนใน 40 เดือน ก่อนเดือนทุพพลภาพ ได้รับ 800 บาท
• จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 36 เดือนใน 60 เดือน ก่อนเดือนทุพพลภาพ ได้รับ 1,000 บาท

ทางเลือกที่ 1 แล้วก็ทางเลือกที่ 2
ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 15 ปี

*เสียชีวิตระหว่างรับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ ได้รับเงินค่าฌาปนกิจ 25,000 บาท

ทางเลือกที่ 3
ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ต่อเดือน ตลอดชีพ

*เสียชีวิตระหว่างรับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ ได้รับเงินค่าฌาปนกิจ 50,000 บาท
กรณีตาย

เงื่อนไขการเกิดสิทธิ
จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 ใน 12 เดือน ก่อนเดือนที่ตาย ยกเว้น กรณีตายเนื่องจากอุบัติเหตุ
ถ้าเกิดจ่ายเงินสมทบไม่ครบ 6 ใน 12 เดือน แต่ว่ามีการจ่ายเงินสมทบ 1 ใน 6 เดือน ก่อนเดือนที่ตาย

ทางเลือกที่ 1 แล้วก็ทางเลือกที่ 2

ได้รับเงินค่าฌาปนกิจ 25,000 บาท จ่ายให้กับผู้จัดการศพ
ได้รับเงินอนุเคราะห์กรณีตาย 8,000 บาท ถ้าเกิดจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 60 เดือน ก่อนเดือนที่ตาย

ทางเลือกที่ 3

ได้รับเงินค่าฌาปนกิจ 50,000 บาท ก่อนเดือนที่ตาย จ่ายให้กับผู้จัดการศพ
กรณีชราภาพ
เงื่อนไขการเกิดสิทธิ
เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แล้วก็จบความเป็นผู้เอาประกันตน

ทางเลือกที่ 1

-ไม่ปกป้อง-

ทางเลือกที่ 2

ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ (เงินอุดหนุน 50 บาท คูณ ปริมาณเดือนที่จ่ายเงินสมทบ บวก
เงินออมเพิ่ม) พร้อมผลตอบแทนทดแทนรายปีดังที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

ทางเลือกที่ 3

ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพ (เงินอุดหนุน 150 บาท คูณ ปริมาณเดือนที่จ่ายเงินสมทบ บวก เงินออมเพิ่ม) พร้อมผลตอบแทนทดแทนรายปีดังที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด
*ผู้เอาประกันตนทางเลือกที่ 2 แล้วก็ทางเลือกที่ 3 สามารถจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติม (ออมเพิ่ม) ได้ไม่เกิน 1,000 บาท ต่อเดือน
กรณีอนุเคราะห์ลูก
เงื่อนไขการเกิดสิทธิ
จ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 24 ใน 36 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับผลดีทดแทน
*ขณะรับเงินอนุเคราะห์ลูก จะต้องจ่ายเงินสมทบทุกเดือน

ทางเลือกที่ 1 แล้วก็

ทางเลือกที่ 2

-ไม่ปกป้อง-

ทางเลือกที่ 3

ได้รับเงินอนุเคราะห์ลูกทุกเดือน คนละ 200 บาท คราวละไม่เกิน 2 คน ลูกอายุตั้งแต่ตอนแรกเกิดแต่ว่าไม่เกิน 6 ปี บริบูรณ์